Algemene Voorwaarden

Praktijk Smeets / Praktijk voor Natuurgeneeskunde Carin Smeets

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Praktijk Smeets en de cliënt / de cliënten

Afspraak

Afspraken voor een behandeling worden via de website gemaakt www.praktijkcarinsmeets.nl/online-afspraak/
Telefonisch kan ook (maar ik ben beperkt bereikbaar (043-4094371). U kunt (indien het niet lukt om de afspraak online te maken, een datum en tijdstip uitkiezen die vrij is en uit dit via de mail doorgeven. U ontvangt altijd een bevestiging per mail.

Afspraken zijn altijd onder vermelding van NAW-gegevens, email adres en telefoonnummer.
Het is nooit mogelijk om zonder afspraak langs te komen.

Wanneer de cliënt een afspraak maakt bij Praktijk Smeets, dan stemt de cliënt in met de algemene voorwaarden en het privacybeleid, te vinden: www.praktijkcarinsmeets.nl/privacybeleid

Aanvullende gegevens/afspraken:

1.        
Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeftafgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

2.        
De behandelingsovereenkomst is tweeledig;

a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.

b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd. Bij chronische klachten kan het wenselijk zijn de behandeling voort te zetten.

3.  
De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;

b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt    
    afspreken;

c.  De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te
     zullen geven;

d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze
    behandelings-overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn
    gemaakt tussen cliënt en de therapeut;

e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de       
    competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te    
    begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband
    houdt met contra-indicaties.

4.        
De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatstgehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;

5.        
Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. 1 keer per jaar kan er een tariefswijziging in het tarief voorkomen. De cliënt rekent contant na de sessie af, ontvangt een betaalverzoek of betaald via de bank achteraf.

6.        
Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur / 1  werkdag van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag. (Ten tijde van Covid kan hiervan afgeweken worden.)

7.        
De therapeut houdt een digitaal dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.

8.      
De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

9.      
Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, kan hiervoor een factuur gestuurd worden aan de cliënt.

Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

10.      
De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van VBAG en MET

De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden secretariaat@vbag.nl.

De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register BeroepsbeoefenarenComplementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu


11.      
Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

12.      
Praktijk Smeets is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

13.     
Praktijk Smeets is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Parrestraat 17, 6245 LJ Eijsden (Oost-Maarland), noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

14 Rechten en plichten Praktijk Smeets en cliënt

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Verplichtingen voor de therapeut zijn:
* De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be)handelingen verrichten.
* De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het medisch dossier worden opgeslagen.
* De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek (intakegesprek) relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Hiervoor dient ook een anamneseformulier naar waarheid ingevuld te worden en te worden ondertekent door de cliënt.
* De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
* De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Intakegesprek

De cliënt dient alle medische klachten, zijn/haar medicijngebruik, relevante medische geschiedenis en of hij/zij nu onder behandeling is van een arts of specialist, door te geven tijdens het intakegesprek.

Achterhouden informatie

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Betalingen

Betaling voor de behandeling is mogelijk op diverse manieren:
* contant
* per betaalverzoek
* per (directe) bankoverschrijving, bijvoorbeeld met een bank-app
* per overschrijving na ontvangst is mogelijk.

Er is bij Praktijk Smeets géén pinapparaat aanwezig.

15 Privacy

Praktijk Smeets voldoet zo goed als dat voor haar mogelijk is aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals die op 25-05-2018 is ingegaan.
Praktijk Smeets heeft conform de AVG een privacystatement opgesteld, welke de cliënt kan raadplegen.

Wanneer u een afspraak maakt gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en privacy beleid.

16 Disclaimer

Prijswijzigingen en typfouten zijn onder voorbehoud.

C.S.E.  Smeets aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de teksten van deze website, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruik van deze teksten door derden.

Verwijzingen of links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van deze website. C.S.E. Smeets kan niet garanderen dat de inhoud van gelinkte sites correct is. Zij neemt dus geen verantwoordelijkheid op zich voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt/ waarnaar een link is geplaatst.

Contact

praktijksmeets@gmail.com
(043) 409 4371

Adres

Parrestraat 17
6245 LJ Eijsden

Afspraak Maken

Maak een afspraak
Praktijk Carin Smeets © 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram