Privacybeleid

Praktijk Carin Smeets, gevestigd aan Parrestraat 17, 6245 LJ Eijsden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.praktijkcarinsmeets.nl  / praktijksmeets@gmail.com

Parrestraat 17, 6245 LJ Eijsden
+31434094371

Carin Smeets is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Carin Smeets Zij is te bereiken via praktijksmeets@gmail.com

Persoonsgegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik (Carin Smeets), als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook kan in uw dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Uw privacy waarborg ik door:

 • Het zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens om te gaan.
 • Ervoor te zorgen dat er geen (onbevoegden) personen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren over de therapie die u bij mij volgt of afgerond heeft. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Dit zou kunnen bij waarneming tijdens afwezigheid, ook weer alleen met uw expliciete toestemming.
 • Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst expliciet uw toestemming vragen.

Uw gegevens worden in het cliëntendossier bewaard voor 20 jaar, zoals in de wet op de behandelovereenkomsten is vereist.

Praktijk Carin Smeets verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- polis gegevens van je zorgverzekering

- Bankrekeningnummer indien je via de bank een betaling aan ons verricht

Op uw zorgnota komen onderstaande gegevens voor:
Naam, adres, woonplaats, uw geboortedatum, polisnummer zorgverlener, datum van de behandeling, een korte omschrijving als consult ‘natuurgeneeskundige behandeling’, de kosten van het consult.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Carin Smeets verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via praktijksmeets@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Indien een minderjarige die nog niet 16 jaar oud is een afspraak maakt bij Praktijk Carin Smeets, dan is tevens de toestemming van de ouders die het gezag uitoefenen nodig, of van de voogd. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Er bestaat wel een uitzondering op dit inzage recht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënte van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Carin Smeets verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het aanmaken van een cliëntendossier en het opstellen van een zorgfactuur

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

- Om diensten te leveren

- Praktijk Carin Smeets verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Carin Smeets neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Carin Smeets) tussen zit. Praktijk Carin Smeets gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Easy Brother voor de cliëntenadministratie en facturatie

I cloud i.v.m. back-up administratie (https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms)

Online afspraken systeem waardoor cliënt zelf via de website van de praktijk een afspraak kan inplannen.

Externe bedrijven/personen die toegang zouden kunnen hebben tot de persoonsgegevens met een verwerkingsovereenkomst:

 • Easy Brothers administratie programma
 • Online afspraken (online agenda)

Indien er een datalek zou zijn en dit ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor de bescherming van persoonsgegevens dan dient deze gemeld te worden bij de Autoriteit van Persoonsgegevens en indien het de persoonlijke levenssfeer (gegevens over gezondheid die door derden misbruikt zouden kunnen worden) zou kunnen beïnvloeden van de betrokken klant deze dat ook melden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Anders dan reeds aangegeven.

Praktijk Carin Smeets verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Carin Smeets blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Carin Smeets gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Carin Smeets en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar praktijksmeets@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Praktijk Carin Smeets wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wordt de cliënt geïnformeerd:
Mondeling tijdens de intake.
Middels deze privacy statement die op de website staat.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Praktijk Carin Smeets neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via praktijksmeets@gmail.com

 • Ik werk met een digitaal cliëntendossier en dit programma is beveiligd met ene wachtwoord.
 • Ik maak elke maand een back-up van mijn cliëntenbestanden op een externe harde schijf die in een afgesloten kast, in een afgesloten ruimte wordt bewaard.
 • Doordat ik regelmatig de laatste update van mijn software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is.

Contact

praktijksmeets@gmail.com
(043) 409 4371

Adres

Parrestraat 17
6245 LJ Eijsden

Afspraak Maken

Maak een afspraak
Praktijk Carin Smeets © 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram